ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4

การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนมุ่งเน้นให้การเรียนได้พัฒนา

ในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
 วัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนากระบวนการคิด การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา
พัฒนาความสามารถในการปฎิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการ
ทางเทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยอินเตอร์เน็ต การใช้ห้องสมุดให้ ส่งเสริมให้รู้จักคิด
ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง สนับสนุนให้ทำเ็ป็นเน้นย้ำความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ฝึกให้
เป็นผู้มีวินัย นอกจากนี้โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ได้จัดสอนว่ายน้ำขึ้น โดยเน้นเป็น
นโยบายสำคัญ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ ไปกับการเรียนพลศึกษาด้่นอื่นๆ โดยจะเน้น
การสอนเป็นรายบุคคล โดยมีอาจารย์ที่มีความชำนาญด้านการสอนว่ายน้ำโดยตรงเป็น
ผู้ควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงระดับ มัธยมศึกษาด้วยสระว่ายน้ำ มาตรฐานรวม 3 สระ
 
สิทธิต่างๆที่นักเรียนจะได้รับ
บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มีสิทธิค่าเล่าเรียนได้
ได้รับกรคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา
มีสิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนและสนับสนุนคัดเลือกเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงเรียนในอัตรา ครั้งละ 10 บาท (นอกเวลา)
บริการรถ รับ -ส่ง เน้นความสะดวก และปลอดภัย
 
โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารยืต่างประเทศ โรงเรียนเน้นให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเก่ง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

............................................................. เรียนจริง เก่งจริง พูดได้จริง ..................................................

 

 

....

   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 

 

   
 
 
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่