โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

Welcome

To Thepsamridhi Vittaya School

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา เปิดสอนมานานกว่า 44 ปี ส่งต่อความสำเร็จของลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่น
เน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
ให้นักเรียน เก่ง ดี มีความรู้ความสามารถ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และผลักดันสู่การ
เรียนแบบ AEC โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับ
รองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน