โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

Welcome

To Thepsamridhi Vittaya School

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา เปิดสอนมานานกว่า 44 ปี ส่งต่อความสำเร็จของลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่น
เน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
ให้นักเรียน เก่ง ดี มีความรู้ความสามารถ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และผลักดันสู่การ
เรียนแบบ AEC โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับ
รองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน

 

ประกาศ
เปิดรับสมัครนักเรียนปี 66พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรระดับปฐมวัย ปี65

แนะนำด.ช.พศุตม์ จำปาทอง นักกีฬาดีเด่น

กิจกรรมเรียนดนตรีไทย