โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

 

ความสำเร็จของนักเรียน คือ ความภาคภูมิใจของเรา

นักเรียน ลูกศิษย์ ทสว. มากกว่า 43 รุ่น ที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ไป ตั้งแต่ปี
2517-ปัจจุบัน ลูกศิษย์ที่ได้จบไปล้วนมีความรู้ความสามารถ ทั้งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นนักร้อง นักแสดง นักกีฬา นี่คือสิ่งที่ยืนยันได้ว่า เทพสัมฤทธิ์วิทยาไม่ได้ให้แค่ความรู้
แต่เรายังส่งเสริมความสามารถของนักเรียนทุกคนที่มีในตัวและผลักดันให้นำไปสู่การ
นำไปพัฒนาใช้ในชีวิตสืบไปสู่ภายภาคหน้า

"พ่อแม่ให้ชีวิต เทพสัมฤทธิ์ให้การศึกษา"

 

ความภาคภูมิใจ

ตลอดช่วงเวลาที่เปิดสอนมา โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย จากความสำเร็จของโรงเรียน บุคลากรและนักเรียน ทั้งผลงานด้านวิชาการ ด้นกีฬาว่ายน้ำ ด้านการสอบ O-net และได้รับประกันคุณภาพการศึกษาระดับดีมาก

อดีตและปัจจุบัน

อาคารเรียนหลังเก่า

อาคารเรียนหลังนี้เคยเปิดใช้ทำการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปี 2517 -2555 ใช้ทำการมานานกว่า 38 ปี แล้วจึงย้ายไปเรียนที่อาคารใหม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

ศาลศาลพระพรหมและเจ้าพ่อดอกรัก ได้สร้างถวายมาตั้งแต่ เริ่มสร้างโรงเรียนในปี 2517 ปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งไว้ ณ บริเวณอาคารใหม่

 

 
... แนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์ ในปี พ.ศ. 2502 โดยรองศาสตรจารย์ ดร.จรูญ ทิตาทรหลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสนหรือมหาวิทยาลับบูรพาในปัจจุบัน
...ต่อมาได้รับบรรจุ ให้เป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) ได้มีความสนใจในการจัดตั้งโรงเรียน ราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ จะทำโรงเรียนราษฎร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์โรงเรียนใหม่ ให้ดีมีคุณภาพ เพราะ เชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนนั้นต่างจากโรงเรียนรัฐบาลที่ มีความคล่องตัวในการบริหารงานในทุกด้าน ทั้งด้านบุคคลากร งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ การเลือกทำเลที่ตั้งโรงเรียนสถานที่ที่เลือกได้เหมาะสมที่สุดคือที่ดิน 6 ไร่ ห่างไกลถนน ไม่มากนัก ไม่มีเสียงยวดยานรบกวน การคมนาคมสะดวกดี
....คือสถานที่ตั้งโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาอยู่ ซอยพัฒนา ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครการก่อตั้งโรงเรียน การขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับใบอนุญาต คือรองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ทิตาทร แล้วก่อสร้างอาคาร 1 เป็นอาคารประถมศึกษา16 ห้องเรียน เปิดดำเนินกิจการในปีการศึกษา 2517 เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขvอนุญาตเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญ ทิตาทร เป็นผู้ตั้งนามโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา โดยใช้ชื่อว่า "เทพสัมฤทธิ์วิทยา" ซึ่งหมายความ ถึง"เทพผู้ประ สิทธิ์ประสาทวิชาความรู้"ท่านผู้อำนวยการได้นำชื่อบิดาของท่านคือ "ประทิตย์" ซึ่งหมายถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่และมารดาของท่าน ชื่อ"สัมฤทธิ์" มารวมกันเป็นชื่อโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนและนักเรียน อีกทั้งได้กำหนด คำขวัญเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจผู้ปกครอง บิดามารดา บุตรหลาน และครูอาจารย์ไว้ว่า"พ่อแม่ให้ชีวิต เทพสัมฤทธิ์ให้การศึกษา"
....ในระยะแรกเปิดดำเนินการ มีนักเรียน 260 คน ครู 18 คน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส่งครูมาช่วยสนับสนุนการสอน 2 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง 16 ห้องเรียน ท่านผู้อำนวยการมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสำหรับเยาวชนของชาติ มุ่งเน้น ิให้นักเรียนมีพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพของชาติ นอกจากนั้นท่านยังมีจุดประสงค์ อื่นๆดังต่อไปนี้
// ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง
// ให้นักเรียนมีที่วิ่งเล่นเพียงพอ
// ให้มีอุปกรณ์การสอนที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทันสมัย
// ครู อาจารย์ทุกคนมีวุฒิทางครู เป็นครูที่มีวิชาชีพที่สามารถ
// ให้มีนักเรียน...ดี สถานที่สะอาด โรงเรียนราษฎร์ชั้นนำ
การพัฒนาของโรงเรียนด้านต่างๆ ท่านผู้อำนวยการได้เนินการไปอย่างต่อเนื่อง มิได้หยุดนิ่ง แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคนานัปการก็ตาม การก่อสร้างอาคารเรียน 2-4 ชั้น ห่างกัน 2-3 ปี จากอาคาร 1 สร้างต่อไปถึงอาคาร 6 และสระว่ายน้ำมาตรฐาน 3 สระ 3 ขนาด ตลอดทั้ง อาคารประกอบต่างๆ ครบถ้วนรวมทั้งสิ้น 6 อาคาร จำนวน 61 ห้องเรียน นับว่าเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาโดยสม่ำเสมอ ดังนี้
พ.ศ. 2519 สร้างอาคาร 2 เป็นอาคารประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวม 18 ห้องเรียน แล้วต่อเติมเป็น24 ห้องเรียน
พ.ศ. 2521 สร้างอาคาร 3 เป็นอาคารประถมศึกษา รวม 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2522 สร้างอาคาร 4 เป็นอาคารประถมศึกษา รวม 8 ห้องเรียน
พ.ศ. 2524 สร้างอาคาร 5 เป็นอาคารประถมศึกษา รวม 6 ห้องเรียน
พ.ศ. 2530 สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 3 สระ และอาคารประถม
พ.ศ. 2535 สร้างอาคาร 6 เป็นอาคารประถมศึกษา รวม 5 ห้องเรียน
พ.ศ.2536 – 2550 ได้ทำการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมห้องประกอบการเรียนการสอน
เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากลห้อง นาฏศิลป์ ห้องจินตคณิต ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องการงานพื้นฐานอาชีพ ฯลฯนับตั้งแต่ก่อตั้ง และเปิดทำการสอนนักเรียน เมื่อปีการศึกษา 2517
... ต่อมาในปี 2555 โรงเรียนได้ได้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง เป็นอาคาร 4 ชั้น ด้านข้างสระว่ายน้ำ และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารใหม่ ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น1,000 กว่าคนครู อาจารย์ 50 กว่าคน จนถึงปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทพสัมฤทธ์วิทยา มีอายุครบ 44 ปี มี
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ทิตาทร เป็นผู้รับใบอนุญาต
ดร.ฟองแก้ว ทิตาทร เป็นผู้อำนาวยการ
และครูอาจารย์ทุกคน จบปริญญาตรีทางการศึกษาทั้งสิ้น โดยภาพรวมแล้วโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาเป็นโรงเรียนชั้นนำ เป็นโรงเรียน ขนาดกลาง เป็นโรงเรียนที่มี นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความประพฤติดี ครู อาจารย์ ขยัน เข้มแข็ง มีศักยภาพในการสอน และรับผิดชอบดี