โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

ข่าวสารจากทางโรงเรียน

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน