โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

“สอศ.เตรียมผุดสถานศึกษาอาชีวะดิจิตอล”

เลขาธิการกอศ.เผย เตรียมวางแนวทางขับเคลื่อนผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะ ด้วยการพลิกกลยุทธ์ผลิตและพัฒนากำลังคนฟอร์มทีมเปิดสถานศึกษาอาชีวะดิจิตอล.เมื่อวันที่ 7 ส.ค.นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีแนวทางในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติ และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งสอศ.และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 18 แห่ง ทั่วประเทศ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายผลสู่ระดับสถานศึกษาทุกแห่ง ตลอดจนเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในปี2564 สอศ. เตรียมปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ และรูปแบบเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตปกติใหม่ 
เลขาธิการกอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนที่จะเริ่มขึ้นคือการปรับกลยุทธ์และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งมีศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน 18 แห่ง สถาบันการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 5 ภาค อาชีวศึกษาจังหวัด และอาชีวศึกษาภาค เพื่อนำไปสู่อาชีวศึกษาเขตพื้นที่ โดยเป็นเสมือนข้อต่อระหว่างอาชีวศึกษากับพื้นที่ที่จะมีหน่วยงานเสริมทางวิชาการที่เข้มแข็งมากขึ้น มี Data Base มีกระบวนการสนับสนุนและเสริมทัพทางวิชาการ การฝึกทักษะปฏิบัติ และทรัพยากร ซึ่งสถานศึกษาจะต้องปรับกลยุทธ์และเข้าถึงความต้องการกำลังคนในพื้นที่ (Demand) ผนวกกับนวัตกรรม (Innovation) ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่อาชีวศึกษายกกำลังสอง และการเป็นสถานศึกษา Digital College
โดยในลำดับแรกของสถานศึกษาดิจิตอล ของอาชีวศึกษาจะเป็นลักษณะของการฝึกอบรม Digital training ขั้นที่ 2 หรือระยะกลางจะเป็นการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ มีเป้าหมาย มีตำแหน่งงานที่ชัดเจน มีมาตรฐานที่มีการรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ ในด้านของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในการอ้างอิงเพื่อประกอบการทำงาน และขั้นที่ 3 หรือคือการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตร online เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทุกแห่งก็ยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา Digital College ซึ่งอาจกล่าวได้ง่ายๆว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษา และผู้เรียน หรือนักเรียน ต้องมีการลงทะเบียนเป็นสถานศึกษา Digital Collegeที่มาของข่าว : https://www.dailynews.co.th/education/788700

 

 
 

 

....