โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

“ปรับเวลาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563”

การปรับเวลาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสอดรับกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยการปรับเวลาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

“เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 "

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1/2563 – เรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.-13 พ.ย.2563 จำนวนวันเรียน 93 วัน – ปิดภาคเรียน 14-30 พ.ย.2563 รวม 17 วัน

ภาคเรียนที่ 2/2563 – เรียนตั้งแต่ 1 ธ.ค.63-9 เม.ย.2564 จำนวนวันเรียน 88 วัน – ปิดภาคเรียน 10 เม.ย.-16 พ.ค.2564 รวม 37 วัน

การศึกษา 2563 นักเรียนจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 181 วัน ซึ่งโครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นอนุบาล กำหนดไว้ 180 วัน/ปี จึงไม่ต้องชดเชย ยกเว้นระดับชั้นประถม-มัธยมต้น-มัธยมปลาย กำหนดไว้ 200 วัน/ ดังนั้นส่วนเวลาที่ขาดหายไป 19 วัน โรงเรียนจึงต้องสอนชดเชยเพื่อให้นักเรียนเรียนครบตามหลักสูตร โดยภาคเรียนที่ 1 สอนชดเชย 7 วัน และภาคเรียนที่ 2 สอนชดเชย 12 วัน

แนวทางการสอนชดเชย ให้โรงเรียนเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังนี้
– เรียนที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวัน หรืออาจจะเลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้
– เรียนที่บ้าน ครูผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ใช้เวลาสอดคล้องกับตารางสอน โดยมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้จากใบงาน จากสถานการณ์จริง จากการส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ หรือสอนตามแนวทาง Flipped Classroom
– เรียนผ่านออนไลน์ โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ ซึ่งนำมานับชั่วโมงการเรียนได้

ที่มา : เว็บไซต์ https://www.obec.go.th/archives/251150

 
.

 

 
 

 

....